Produkter

Slambehandling

HUBER tilbyr et komplett program med utstyr for slamhåndtering;

Slamsiling – Slamfortykning – Slamavvanning – Slamtørking – Energigjenvinning ... alle trinn fra samme leverandør

 

Det viktigste restproduktene fra et normalt renseanlegg er slam. Slammet oppstår i de ulike deltrinnene og kommer fra de mekaniske, biologiske eller kjemiske prosesstrinnene i renseanlegget.

Det totale volumet av slam avhenger av størrelsen på anlegget og de forskjellige prosesstrinnene. Slammets sammensetning og egenskaper varierer mellom forskjellige renseanlegg og mellom forskjellige regioner og land. Slammet blir som et fingeravtrykk fra det spesifikke renseanlegget og har forskjellige sesongvariasjoner. Som et nøkkeltall kan du starte med 20–45 kg avvannet slam per person per år.

Read more...close

Det er flere forskjellige parametere i sammensetningen av slammet som påvirker utformingen og kostnadene for en slambehandlingsprosess. En av de viktigste parametrene er vanninnholdet, som direkte påvirker slamvolumene. Kostnader ved transport og destruksjon av slam er normalt knyttet til vekt og volum. Vanninnholdet er i sin tur ofte knyttet til hvor i prosessen slammet oppstår og hvilke behandlingstrinn man velger.

Slammets kjemiske sammensetninger avhenger også av sammensetningen til det innkommende vannet og prosessen som det renses med. En av de viktigste parametrene som påvirker hvordan slammet kan håndteres, er innholdet av tungmetaller. Andre viktige er patogener, legemiddelrester, mikroplast og næringsinnhold. For eksempel inneholder slammet fosfor og nitrogen som landbruket er avhenging av, men som samtidig kan forårsake eutrofiering av innsjøer og bekker. Vi må se slam som en ressurs for å kunne gjenbruke næringsstoffer uten å løpe en risiko i et giftig eller patologisk perspektiv. I Sverige har regjeringens utredning fra 2020 tydelig uttalt at den har til hensikt å forby spredning av slam på bakken og i landbruket. Bare slam som er sertifisert, med samplede lave nivåer av tungmetaller, vil bli tillatt spredt på jordbruksareal. Annet slam må tas hånd om, og i dette slammet må fosfor gjenvinnes med mer enn 60 %. Hvorvidt dette skal settes ut i praksis som en forskrift eller en lov, gjenstår å se (april 2020).

Uavhengig av regulering kan HUBER hjelpe renseanlegg med å sile, fortykke, avvanne, tørke og energigjenvinne slammet. HUBER tilbyr velprøvde løsninger med ofte hundrevis av fungerende installasjoner i de respektive trinnene.

Slamsiling

Ved å sile slammet gjennom HUBERs unike STRAINPRESS® kan en unngå forurensninger og fiber i slammet. Dette fører til problemfri drift av råtnetanker og agitatorer nedstrøms i prosessen.

Slamfortykningsmidler

Ved å fortykke det tynne slammet som tas ut av prosessen, kan volumer på slamlagre og kapasiteter på påfølgende prosesstrinn minimeres.

Slamavvanner

Ved energieffektiv avvanning med skruepresse opp over 30 % (avhengig av anvendelsen), kan du redusere kostnadene for deponering og energi betydelig. I tillegg får du et stille arbeidsmiljø.

Slamtørking

Ved å tørke slammet ved hjelp av overskuddsenergi fra for eksempel en råtnetank, kan TS-innholdet økes til 90 % og dermed får en en betydelig reduksjon i deponeringskostnadene.

Bruk av tørket slam

Et alternativ til å kvitte seg med tørket slam er monoforbrenning. Ved å brenne slammet i temperaturer over 850 grader, elimineres alle giftstoffer, legemiddeltester og mikroplast. Fosfor kan gjenvinnes fra asken. Giftige rester kan skilles ut i konsentrert form i filterboksen og tas hånd om.